Położony w dolinie Narwi, ok. 1km powyżej wsi Pniewo, w gminie Łomża, w Leśnictwie Pniewo.
Powierzchnia - 120,07 ha.
Cel ochrony - ścisła ochrona największego w dolinie Narwi fragmentu kompleksu lasów łęgowych o naturalnym charakterze (łęg jesionowo - olszowy).

 

Podstawa prawna:
Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25.06.1990 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
(MP Nr 31, poz.248)

Obejmuje fragment największego w Dolinie Narwi kompleksu lasów łęgowych naturalnego pochodzenia.
Zasadniczą część drzewostanu  tworzy olsza z domieszką jesionu, który dość licznie występuje też w dolnej warstwie drzew. Z krzewów występują tutaj czeremcha, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, kalina, leszczyna jak też jarzębina, trzmielina zwyczajna i kruszyna. Miejscowo spotykany jest wawrzynek wilczełyko.
Warstwa ziół to: pokrzywa zwyczajna, niecierpek pospolity, przytulia błotna, jasnota plamista, kuklik zwisły, sitowie leśne, gwiazdnica gajowa, śledziennica skrętolistna, wiechlina zwyczajna, ziarnopłon wiosenny.
Uwzględniając podział fitosocjologiczny w rezerwacie wyróżnia się:
- zbiorowisko olsu typowego z dwiema formami - olsu trzcinowego zajmującego północną część obiektu i olsu typowego turzycowego, w jego części południowej;
- zbiorowisko olsu jesionowego z zaznaczoną dominacją jesionu, który tworzy również niższe piętro drzewostanu. Warstwa ziół jest tu bardzo dobrze rozwinięta i pokrywa od 90 do 100% powierzchni;
- zbiorowisko lasu wilgotnego, zajmujące najmniejszą część rezerwatu. Drzewostan stanowi tutaj dąb, jesion, olsza czarna z domieszka wiązu.

O wartości przyrodniczej rezerwatu decyduje naturalność zbiorowisk roślinnych położonych w dolinie dużej rzeki. Wielki Dział to stała ostoja: żurawi, bociana czarnego, orlika krzykliwego, bielika, łosia, wilka, jelenia. Dodatkową jego atrakcją jest duża ilość drzew pomnikowych i pozostałości bazy partyzantów AK z okresu II wojny światowej.
 

Na obszarze rezerwatu zabrania się:

  1)   wycinania drzew i krzewów oraz pobierania użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego 

  2)   wykonywania wszelkich czynności z wyjątkiem uznanych za niezbędne przez Naczelnego Konserwatora Przyrody,

  3)   zmieniania stosunków wodnych, jeżeli taka zmiana mogłaby w sposób istotny naruszyć warunki ekologiczne,

  4)   zbierania ziół leczniczych i innych roślin oraz zbierania owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu,

  5)   pozyskiwania ściółki leśnej i wypasu zwierząt gospodarskich

  6)   niszczenia gleby, pozyskiwania kopalin i torfu,

  7)   zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia oraz zakłócania ciszy,

  8)   stosowania wszelkich środków chemicznych

  9)   niszczenia i uszkadzania drzew i innych roślin, wykaszania traw; 

 10)  polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków

 11)  umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,

 12)  wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,

 13)  przebywania poza miejscami wyznaczonymi 

 

Dodana: 15 marzec 2011 12:59

Zmodyfikowana: 21 wrzesień 2017 11:24