Decyzje na usuwanie drzew lub krzewów

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów może wystąpić posiadacz nieruchomości (jeśli nie jest właścicielem, do wniosku dołącza się zgodę właściciela) albo właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (jeżeli drzewa / krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń).

 

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w odniesieniu do:

 • krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • 100 cm - dla topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego i srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm - dla pozostałych gatunków drzew;
 • drzew / krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • drzew / krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzew / krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z 28 września 1991 r. o lasach;
 • drzew / krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • drzew / krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • drzew / krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzew / krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 • drzew / krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 • drzew / krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 • prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 • drzew / krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
 • inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa / krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 • drzew / krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Dodatkowe zezwolenie trzeba uzyskać, jeżeli drzewa lub krzewy:

·         są usuwane z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (wymagane zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków);

·         są siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów (wymagana zgoda regionalnego lub generalnego dyrektora ochrony środowiska);

·         są usuwane z obszaru objętego formą ochrony przyrody  np. pomnik przyrody;

Kogo dotyczy,

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne.

 

Czas realizacji

Zgodnie z KPA - do jednego miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów

 

Opłaty

 

Opłata w wydanej decyzji za usunięcie drzew i krzewów - art.84 ust.1 i art.85 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Stawka opłaty dla drzew aktualnie wynosi 500 zł za 1 cm obwodu pnia, a dla krzewów – 200 zł za 1 m2 powierzchni.

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek zawierający:
  - imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza oraz właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
  - oznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew – określenie numeru ewidencyjnego gruntów, nazwę ulicy, numer posesji,
  - nazwę gatunku drzewa lub krzewu przeznaczonego do usunięcia,
  - wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
  - obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, natomiast gdy drzewo nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,
  - przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów,
 • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 • Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń (dotyczy właścicieli urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego).
 • Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dotyczy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych).
 • Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
 • Zgoda właściciela nieruchomości, na której rosną drzewa / krzewy, o ile posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem (nie dotyczy użytkowników wieczystych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, posiadaczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym).
 • Dokument potwierdzający, iż osoba/y* podpisująca wniosek jest upoważniona do reprezentowania jednostki (np. KRS, uchwała o powołaniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej).
 • W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wnioskodawca dołącza oryginał lub poświadczony za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa.

 

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.)

 

-        administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Marszałek Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok);

-        dane osobowe zawarte we wniosku, będą przetwarzane wyłącznie w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego objętego wnioskiem;

-        dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom danych;

-        wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia;

-        podanie danych jest obowiązkowe na podstawie: ustawy o ochronie przyrody.

Dodana: 9 lipiec 2018 12:31

Zmodyfikowana: 9 lipiec 2018 12:31